Print

เยือนเมืองแห่งมรดกโลก ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง และพระราชวังฤดูร้อน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง เมนูRead more!