Print

วัดอูลูลาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟบาร์ตูร์ และทะเลสาบบาร์ตูร์ วัดทานาห์ลอต ได้รับฉาRead more!

Print

ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต เยือนวัดอุลันดานูบบราตัน วัดที่เก่าเแก่ที่ชาวเบดูกุลสร้างขึ้น ท่องหมู่บ้าน คินตามณี หมู่บ้านที่มีความสวยงRead more!