นิวซีแลนด์เกาะเหนือ – ใต้ 10 วัน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) มีบินภายใน 2 เที่ยว (ไม่เหนื่อยต่อการท่องเที่ยว)-เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิทวิลเลจ นั่งรถไRead more!