Holiday New Zealand Tour 7 Days ไครัสท์เซิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ควีนทาว์น นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ คะนีติน ชมปราสาทลาRead more!

Amazing New Zealand Tour 7 Day ไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ควันทาว์น นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียRead more!