พักมอสโคว์ 2 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 คืน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ / พระราชวังเครมลิน พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ นั่งรถไฟคRead more!

ชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ สัมผัสความสวยงามของมหาวิหารเซน์ไอแซค ซึ่งได้รับการยกย่องของโลก ชมความงดงามของ Read more!